Polityka prywatności

MAX BOX DREWNO traktuje politykę prywatności i ochronę danych osobowych bardzo poważnie.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) zamieszczamy poniżej klauzulę informacyjną o następującej treści:

KIM JESTEŚMY?

Adres naszej strony internetowej to: https://max-box-drewno.pl. Administratorem strony https://max-box-drewno.pl jest MAX BOX DREWNO z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 38.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I DLACZEGO?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym m. in. imienia, nazwiska, adresu, adresu internetowego, numeru telefonu, MAX BOX DREWNO, ul. Nawojowska 38 w Nowym Sączu.

Administrator nie wyznaczył swojego przedstawiciela, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a) RODO, ani inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. b) RODO.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i na podstawie co najmniej jednego z następujących przepisów: art. 6 ust.1 lit. a), b), c), d) i f) RODO, a więc:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 RODO Administrator informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innymi niż cel, w którym dane te zostały zebrane.

WIADOMOŚCI PRZESYŁANE NA SKRZYNKI POCZTOWE W DOMENIE

Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych we wszelkich wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem witryny https://max-box-drewno.pl oraz przesyłanych do i ze skrzynek pocztowych w domenie @max-box-drewno.pl, w tym danych takich jak m.in. imię, nazwisko, adres email ich adresatów jest MAX BOX DREWNO, ul. Nawojowska 38 w Nowym Sączu. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizowania bieżącej korespondencji oraz ewentualnej odpowiedzi na treść przekazanego nam zapytania. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes oparty na możliwości komunikowania się z Państwem.

Do każdej wiadomości, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dołączona jest informacja o ochronie danych osobowych wraz z linkiem do niniejszej strony, na której opublikowana jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wysłanie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych. Dane, które należy lub można uzupełnić to imię, nazwisko, (ew. pseudonim), nazwa firmy, numer telefonu i email. Dane osobowe udostępnione MAX BOX DREWNO traktowane są jako ściśle poufne. Dane osobowe użytkowników strony zawarte w formularzu kontaktowym przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług i w celu wskazanym w formularzu kontaktowym. Dane osobowe nie są udostępniane.

CIASTECZKA

Na stronie naszej internetowej wykorzystujemy ciasteczka. Są to pliki zapisywane na nośniku Twojego urządzenia elektronicznego (komputer, smartfon, smartwatch, tablet, itp.), które służą do poprawy jakości obsługi witryny praz do przechowywania niektórych informacji.

Ciasteczka mają charakter tymczasowy i są usuwane po czasie uzależnionym od ich rodzaju.

Jeśli odwiedzisz naszą witrynę, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas przeglądania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka te wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po pół roku.

ANALITYKA

Na stronie został umieszczony kod analityki, który służy do sprawdzenia aktywności na stronie. Dzięki temu wiemy, jak możemy poprawić zawartość witryny aby stawała się bardziej funkcjonalna.
Polityka prywatności usługi Google Analytics dostępna jest tutaj: Polityka Prywatności Google

OSADZANIE TREŚCI Z INNYCH WITRYN

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. e) RODO Administrator danych osobowych oświadcza, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające, w tym m.in. podmiot, który prowadzi sprawy rachunkowe i podatkowe Administratora i pełni względem niego rolę podmiotu przetwarzającego oraz podmiot wykonujący rolę Administratora serwera hostingowego www.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Administrator danych osobowych informuje Panią/Pana, że udostępnienie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy oraz wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązków rachunkowych i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W przypadku gdy odmówi Pani/Pan podania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy staje się niemożliwe.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a ) RODO Administrator danych osobowych informuje, że przechowuje Pani/Pana dane osobowe od chwili ich pozyskania do najodleglejszego momentu, w którym następuje wykonanie umowy i dopełnienie przez Administratora wszelkich wynikających z jej zawarcia obowiązków, w tym m.in. obowiązków rachunkowych i innych wynikających z przepisów prawa podatkowego.

JAKIE MASZ PRAWA DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO Administrator danych osobowych informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania;
 • zgodnie z art. 16 RODO prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
 • zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył Administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza RODO;
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza RODO;
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem.

GDZIE PRZESYŁAMY DANE?

Nie przesyłamy danych osobowych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem w Sprawach Związanych z Ochroną Danych Osobowych
Administrator informuje, że wszelkie żądania i pytania w kwestii Pani/Pana uprawnień wynikających z RODO można kierować do Administratora na adres e–mail: biuro@max-box-drewno.pl.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE?

Strona szyfrowana jest Certyfikatem SSL, którego wystawca – Let’S Encrypt Authority X3 – gwarantuje, że dane przesyłane do i ze strony https://max-box-drewno.pl są szyfrowane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie danych w trakcie transmisji na nasz serwer, każda osoba korzystająca ze strony https://max-box-drewno.pl robi to na własną odpowiedzialność.